Accueil  -  Tous les kantikou  -  Goueliou  -  Pardoniou (Pardons)

Pardoniou (Pardons)

Kantikou

Magnificat (Pierre Guichou)

Magnificat ! Joa d’an dud vad !

Da feiz on tadou koz (komzou nevez)

Litaniou berr

Da feiz on tadou koz